Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De aankoop van een cadeaubon/voucher

1.1 Klanten kunnen via internet, email, telefonisch of persoonlijk contact een cadeaubon bestellen of een ballonvaart reserveren/boeken.

1.2 Herkballont bevestigt de aankoop door toezending aan de klant op het door hem opgegeven (email)adres van of telefonisch indien er geen e-mailadres bekend is:

– een cadeaubon/voucher met een uniek nummer,
– een bevestiging van de reservering,
– de cadeaubon is niet terugbetaalbaar

De cadeaubonnen kunnen uitsluitend gebruikt worden bij Herkballont.

1.3 Er kan onmiddellijk een datum gereserveerd worden voor een ballonvaart.

1.4 De vouchers en cadeaubonnen zijn overdraagbaar aan andere personen. Je kan dit dus cadeau doen aan vrienden, familie, kennissen.

 2. Reserveren van een ballonvaart

2.1 Met een cadeaubon kan de klant bij Herkballont een ballonvaart reserveren.

2.2 Herkballont bevestigt de reservering telefonisch of per e-mail met vermelding van de unieke nummer van de cadeaubon.

2.3 Een gereserveerde datum/vlucht kan tot 72u voor de ballonvaart in overleg kosteloos worden verplaatst.

2.4 Voor het wijzigen van een gereserveerde datum binnen de 48 uur voor de afspraak kan de datum/vlucht alsnog worden verzet tegen een vergoeding, door de klant te betalen, van € 20,00 per passagier. De klant ontvangt hiervoor een betalingsuitnodiging. Enkel als aan die voorwaarde wordt voldaan kan er een nieuwe reservering gemaakt worden. Vouchers en cadeaubonnen zijn nooit omruilbaar tegen geld.

2.5 Indien een ballonvaart op een gekozen datum binnen de 24u. wordt geannuleerd is het niet meer mogelijk om de ballonvaart te verplaatsen. In dit geval vervalt de voucher/cadeaubon. De klant kan de vaart wel overdragen aan een andere persoon die de vaart op de gereserveerde datum kan doen.

2.6 De cadeaubon kan pas gebruikt worden om een datum af te spreken indien deze integraal is betaald of indien anders overeen gekomen.

2.7 Herkballont kan de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers)omstandigheden een veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is een beslissing van de ballonpiloot. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling plaats. Er wordt in samenspraak een nieuwe datum vastgelegd voor de ballonvaart.

2.8 De voucher/cadeaubon vervalt 1 jaar na uitgifte. De uitgiftedatum is op de voucher/cadeaubon vermeld. Na verloop van 1 jaar kan de cadeaubon of reservering of ballonvaart eenmalig verlengd worden met maximum 1 jaar door de klant, na contact te hebben opgenomen met Herkballont.

Een verlopen voucher geeft geen recht op eender welke vergoeding. Een vervallen voucher kan wel tegen een extra vergoeding worden verlengd.

Herkballont kan ook zelf de cadeaubon/voucher verlengen door bijzondere omstandigheden of overmacht. Dit gebeurt kosteloos en de klant wordt hiervan op de hoogte gebracht.

2.9 De ballonvaart vindt plaats op de opstijglocatie die is meegedeeld op de dag zelf. De beslissing ligt bij de ballonpilot.

3. De ballonvaart

3.1 Herkballont zal de ballonvaart zorgvuldig, professioneel en uitvoeren rekening houdend met de wet- en regelgeving.

3.2 Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het gebeuren dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave over de lengte en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op ideale omstandigheden.

3.3 Herkballont kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend een beslissing van de ballonpiloot. Artikel 2.7 is hiervan op toepassing.

3.4 Het recht om met de voucher/cadeaubon/reservering een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen:

a. Als de klant niet of niet tijdig verschijnt op vermelde locatie en tijd.
b. Als de klant voor de start van de ballonvaart geen geldige cadeaubon, voucher, (bevestigings)mail kan overhandigen.
c. Als volgens de administratie geen betaling van de voucher/cadeaubon is ontvangen en de klant op dat moment de openstaande schuld niet cash kan betalen.
d. Indien de klant zich aanbiedt in een toestand die een mogelijk gevaar oplevert voor hemzelf/haarzelf, de piloot, de teamleden of de medepassagiers. Mogelijke voorbeelden: dronkenschap, ongeschikte medische conditie, zwangerschap, … .

In al deze gevallen wordt de ballonvaart geacht te zijn gemaakt. De voucher/cadeaubon/reservering verliest hierdoor zijn geldigheid.

3.5 De deelnemers aan de ballonvaart dienen zich te houden aan de door de piloot en andere crewleden van Herkballont gegeven instructies. Dit geldt voor, tijdens en na de ballonvaart.

3.6 Voor de ballonvaart zal een crewlid/piloot de passagierslijst en richtlijnen overlopen. De ballonpiloot geeft ook een mondelinge passagiersbriefing met richtlijnen waaraan de passagiers zich moeten houden voor, tijdens en na de ballonvaart.

3.7 De aansprakelijkheid van Herkballont is opgenomen in het verzekeringsdossier dat in overeenstemming is met de strikte Europese regelgeving.

3.8 De aansprakelijkheid van Herkballont is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de operator wordt uitbetaald.

4. Betaling

4.1 Betaling van de ballonvaart is ook verschuldigd als (nog) geen ballonvaart is gemaakt. Indien afgesproken kan de ballonvaart ook op het moment zelf vereffend worden.

4.2 Betalingen dienen te gebeuren conform de gegevens die terug te vinden zijn op de factuur.

4.3 Indien de betaling niet op tijd gebeurd, zal er eerst een kosteloze herinnering gestuurd worden per e-mail/telefonisch. Indien blijkt dat er na verlening van de betalingstermijn (max. 14 dagen) geen betaling is ontvangen, zal er een schriftelijke aanmaning van €20,00 in rekening gebracht worden. Vanaf het moment van verzenddatum van de schriftelijke aanmaning is de klant een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 2% bovenop de administratieve kost.

Indien de vordering uit handen geeft aan een incasso is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd.

4.4 Betalingen strekken altijd eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente.

5. Klachten en geschillen

5.1 Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij schriftelijk een klacht indienen. Deze zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden.

5.2 Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van (betalings)verplichtingen.

5.3 Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen de 10 dagen na het voorval waarover wordt geklaagd.

5.4 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbank in het arrondissement Hasselt is bevoegd.