Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN BALLONSEIZOEN vanaf jaar 2018 – heden

1. De aankoop van een cadeaubon/voucher

1.1 Klanten kunnen via internet, email, telefonisch of persoonlijk contact een cadeaubon bestellen of een ballonvaart reserveren/boeken.

1.2 Herkballont* bevestigt de aankoop door toezending aan de klant op het door hem opgegeven (email)adres van of telefonisch indien er geen e-mailadres bekend is:

– een cadeaubon/voucher met een uniek nummer,
– een bevestiging van de reservering,
– de cadeaubon/voucher is niet terugbetaalbaar

De cadeaubonnen** kunnen uitsluitend gebruikt worden bij Herkballont.

1.3 Er kan onmiddellijk een datum gereserveerd worden voor een ballonvaart.

1.4 De vouchers en cadeaubonnen zijn overdraagbaar aan andere personen. Je kan dit dus cadeau doen aan vrienden, familie, kennissen.

1.5 Wanneer de klant overgaat tot aankoop van een cadeaubon, aanvaardt hij/zij deze voorwaarden.

 2. Reserveren van een ballonvaart

2.1 Met een cadeaubon kan de klant bij Herkballont een ballonvaart reserveren. Het is de verantwoordelijkheid van de houder van de cadeaubon om contact op te nemen voor het maken van een reservatie.

2.2 Herkballont bevestigt de reservering per e-mail met vermelding van de unieke nummer van de cadeaubon.

2.3 Een gereserveerde datum/vlucht kan tot 72u voor de ballonvaart in overleg kosteloos worden verplaatst, na goedkeuring van Herkballont. Indien de vrijgekomen data niet ingevuld kan worden, dient er wel een schadevergoeding betaald te worden.

2.4 Indien minder dan 48u. voor de ballonvaart geannuleerd wordt, kan de vaart niet meer verplaatst worden en beschouwen we de ballonvaart als gevaren. De cadeaubon/voucher kan steeds jouw ticket doorgeven aan vrienden/familie die in plaats op de gereserveerde datum mee kunnen varen. De reden is dat we niet meteen nieuwe passagiers kunnen inplannen. Indien we toch nieuwe passagiers op deze datum kunnen inplannen, kan de vaart wel verplaatst worden maar dient er een administratieve vergoeding betaald te worden van €27,50 per persoon.

2.5 Indien een ballonvaart op een gekozen datum binnen de 24u. wordt geannuleerd is het niet meer mogelijk om de ballonvaart te verplaatsen. In dit geval vervalt de voucher/cadeaubon. De klant kan de vaart wel overdragen aan een andere persoon die de vaart op de gereserveerde datum kan doen.

2.6 De cadeaubon kan pas gebruikt worden om een datum af te spreken indien deze integraal is betaald of indien anders overeen gekomen. Indien de cadeaubon niet (volledig) betaald is, wordt het nieuwe tarief toegepast bij het vastleggen van een datum. De meest recente tarieven zijn steeds van toepassing.

2.7 Herkballont kan de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers)omstandigheden een veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is een beslissing van de ballonpiloot. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling plaats. Er wordt in samenspraak een nieuwe datum vastgelegd voor de ballonvaart.

2.8 De cadeaubon vervalt 2 jaar na uitgifte. De uitgiftedatum is op de cadeaubon vermeld en kan afwijken van punt 2.8. Cadeaubonnen voor 2020 zijn slechts 1 jaar geldig, tenzij anders schriftelijk gecommuniceerd persoonlijk aan de houder van de cadeaubon. Cadeaubonnen worden niet automatisch verlengd!

2.9 De vouchers uitgegeven door Social Deal vervalt 1 jaar na uitgifte. De geldigheidsdatum staat vermeld op de voucher van Social Deal.

  • Vouchers uitgegeven in 2019 door Social Deal zijn omgezet naar een e-cadeaubon die 2 jaar geldig is door Herkballont tot en met september 2023.
  • Vouchers uitgegeven in 2020 door Social Deal zijn automatisch verlengd door het extern bedrijf met 1 jaar tot 26 september 2022 en worden niet meer automatisch verlengd.

Een verlopen voucher/cadeaubon geeft geen recht op eender welke vergoeding of (gedeeltelijke) terugbetaling!

Herkballont kan ook zelf de cadeaubon/voucher verlengen door bijzondere omstandigheden of overmacht. Dit gebeurt kosteloos en de klant wordt hiervan persoonlijk via e-mail op de hoogte gebracht.

2.10 De ballonvaart vindt plaats op de opstijglocatie die is meegedeeld op de dag zelf. De beslissing ligt bij de ballonpiloot. Dit kan niet zelf gewijzigd worden door de klant. Annulatie door de passagier omwille van de opstijglocatie leidt tot verlies van de ballonvaart/cadeaubon en zal niet terugbetaald worden.

3. De ballonvaart

3.1 Herkballont zal de ballonvaart zorgvuldig, professioneel en uitvoeren rekening houdend met de wet- en regelgeving.

3.2 Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het gebeuren dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave over de lengte en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op ideale omstandigheden.

3.3 Herkballont kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend een beslissing van de ballonpiloot. Artikel 2.7 is hiervan op toepassing.

3.4 Het recht om met de voucher/cadeaubon/reservering een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen:

a. Als de klant niet of niet tijdig verschijnt op vermelde locatie en tijd.
b. Als de klant voor de start van de ballonvaart geen geldige cadeaubon, voucher, (bevestigings)mail kan overhandigen.
c. Als volgens de administratie geen betaling van de voucher/cadeaubon is ontvangen en de klant op dat moment de openstaande schuld niet cash kan betalen.
d. Indien de klant zich aanbiedt in een toestand die een mogelijk gevaar oplevert voor hemzelf/haarzelf, de piloot, de teamleden of de medepassagiers. Mogelijke voorbeelden: dronkenschap, ongeschikte medische conditie, zwangerschap, … .

In al deze gevallen wordt de ballonvaart geacht te zijn gemaakt. De voucher/cadeaubon/reservering verliest hierdoor zijn geldigheid.

3.5 De deelnemers aan de ballonvaart dienen zich te houden aan de door de piloot en andere crewleden van Herkballont gegeven instructies. Dit geldt voor, tijdens en na de ballonvaart.

3.6 Voor de ballonvaart zal een crewlid/piloot de passagierslijst en richtlijnen overlopen. De ballonpiloot geeft ook een mondelinge passagiersbriefing met richtlijnen waaraan de passagiers zich moeten houden voor, tijdens en na de ballonvaart.

3.7 Door deelname aan de ballonvaart aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico voor lichte verwondingen (door schaven, stoten enz.), voor het verlies en besmeurd raken van persoonlijke uitrusting, kledingstukken, camera’s, (zonne)brillen, horloges, enz.

3.8 Er dient steeds voor eigen vervoer gezorgd te worden om terug te keren naar het opstijgterrein. Vraag daarom aan vrienden/kennissen om mee jullie avontuur mee te beleven. Er wordt in geen enkel geval vervoer terug voorzien naar het opstijgterrein!

3.9 De passagiers zullen de dag van de gereserveerde vaart gecontacteerd worden door Herkballont tussen tussen 13u30 en 14u30 om te vernemen of de vaart doorgaat en te vernemen waar en hoe laat we exact afspreken. Indien het gaat over een ochtendvaart dan zullen de passagiers de avond voordien gecontacteerd worden tussen 20.00u. en 22.00u.

3.10 De aansprakelijkheid van Herkballont is opgenomen in het verzekeringsdossier dat in overeenstemming is met de strikte Europese regelgeving.

3.11 De aansprakelijkheid van Herkballont is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de operator wordt uitbetaald.

4. Betaling

4.1 Betaling van de ballonvaart is ook verschuldigd als (nog) geen ballonvaart is gemaakt. Indien afgesproken kan de ballonvaart ook op het moment zelf vereffend worden, artikel 2.6 is dan van toepassing. De mogelijkheid bestaat dat er op de dag van de ballonvaart een ander tarief geldig is.

4.2 Betalingen dienen te gebeuren conform de gekregen gegevens.

4.3 Indien de betaling niet op tijd gebeurd, zal er eerst een kosteloze herinnering gestuurd worden per e-mail/telefonisch. Indien blijkt dat er na verlening van de betalingstermijn (max. 15 dagen – kan verlengd worden in onderling overleg naar 30 dagen) geen betaling is ontvangen, zal er een schriftelijke aanmaning van €20,00 in rekening gebracht worden. Vanaf het moment van verzenddatum van de schriftelijke aanmaning is de klant een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 2% bovenop de administratieve kost.

Indien de vordering uit handen geeft aan een incasso is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd.

4.4 Betalingen strekken altijd eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente.

5. Klachten en geschillen

5.1 Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij schriftelijk een klacht indienen. Deze zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden.

5.2 Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van (betalings)verplichtingen.

5.3 Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen de 7 werkdagen na het voorval waarover wordt geklaagd.

5.4 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbank in het arrondissement Hasselt is bevoegd.

——————————————

*in 2020 hebben we een naamsverandering doorgevoerd en is Hotairballooning.be Herkballont geworden.

**de term cadeaubon omvat zowel cadeaubonnen uitgegeven door Herkballont als door externe partners in samenwerking met Herkballont.